2. Sekvence a cykly

List (seznam)

Více informací zde nebo zde.

1
2
numbers = [10, 20, 5, 10]
point = ["Point 1", 10, 20]
1
2
3
4
5
# PEP8 - v seznamech se na poslední pozici čárka nepíše
# správně
numbers = [10, 20, 5, 10]
# špatně
numbers = [10, 20, 5, 10,]

Práce s prvky seznamu.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
# délka seznamu
len(numbers)
# počet výskytu
numbers.count(10)

# přístup na index
numbers[0]
numbers[1]
numbers[-1]
# slicing
numbers[0:3]
numbers[-2:]

# chyba - IndexError
numbers[1000]

# zjištění indexu
numbers.index(20)

Modifikace seznamu.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
# modifikace prvku na indexu
numbers[0] += 20

# přidání prvku
numbers.append(99)

# odebrání prvku
numbers.remove(10)

# prodloužení seznamu
numbers.extend([1, 2, 3])

# smazání prvku na indexu
del numbers[0]

# následující kód se chová jako remove
del numbers[numbers.index(10)]

numbers = [10, 20, 5]
# odebrání posledního prvku a jeho vrácení
numbers.pop()
# odebrání prvku na indexu 1 a jeho vrácení
numbers.pop(1)

Užitečné funkce (nejen) pro seznamy.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
# maximální prvek
max(numbers)
# minimální prvek
min(numbers)
# vytvoření seřazeného seznamu
sorted(numbers)
# součet prvků seznamu
sum(numbers)

# vytvoření seznamu z řetězce, proč funguje se dozvíme později
list("123456")
# chuba - int is not an iterable
list(123456)

Odbočka k řetězcům.

1
2
3
4
5
6
7
8
# seznam slov (oddělených mezerou)
"ahoj svete jak se mas".split()
# seznam slov (oddělených čárkou)
"jakub,milan,petr,tomas".split(',')
# vytvoření řetězce ze seznamu řetězců
" ".join(["ahoj", "svete", "jak", "se", "mas"])
# co je výsledek?
" ".join("ahoj")

Tuple

Více informací zde.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
point = (10, 20)
point = 10, 20

len(point)

# nelze! tuple není mutovatelný
point[0] = 20

# tuple unpacking
x, y = point

Dictionary (slovník)

Více informací zde.

1
2
point = {"x": 10, "y": 20}
point = dict([("x", 10), ("y", 20)])
1
2
3
4
5
# PEP8 - mezery
# správně
point["z"] = 40
# špatně
point ["z"] = 40
1
2
3
4
5
# test zda ma slovník klíč "z"
"z" in point

# odstranění položky s klíčem "z"
del point["z"]

Přístup k hodnotě přes klíč.

1
2
3
4
5
# chyba - KeyError
point["z"]

# None
point.get("z")

Vnořené slovníky a jiné.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
# seřazení seznam klíčů
sorted(point)
# délka slovníku (přesně řečeno klíčů)
len(point)

# zanořování slovníků
points = {"point 2": {"x": 10, "y": 20}, "point 1": {"x": 5, "y": 2}}

# přístup k vnořenému slovníku
points["point 1"]["x"]
points["point 1"]["y"]

Set (množina)

Více informací zde.

1
2
3
4
5
numbers = {10, 20, 5, 10}

# vytvoření množiny ze seznamu
numbers = [10, 20, 5, 10]
numbers = set(numbers)
1
2
3
4
5
6
# počet prvků v množině
len(numbers)

# testování zda má nebo nemá množina prvek
10 in numbers
100 not in numbers

Modifikace prvků.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
# chyba - AttributeError, Set nemá metodu append
numbers.append(10)

# přidání prvku probíhá skrze add
numbers.add(20)
# opakované přidání nemá efekt
numbers.add(20)

# odebrání prvku
numbers.remove(20)
# chyba - KeyError, prvek v množině již není
numbers.remove(20)

Vytvoření prázdné množiny.

1
2
3
4
5
6
7
# pozor, vytvoří slovník!
empty = {}
type(empty)

# toto je správný způsob
empty = set()
type(empty)

Používání set().

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
# množina písmen z řetězce
letters = set("ahoj svete")

# nelze! seznam je mutovatelný, tedy není hashovatelný, proto nemůže být prvkem množiny
lists = set([[1, 2], [3, 4], [1, 2]])

# tuple již může
tuples = set([(1, 2), (3, 4), (1, 2)])

# nelze! slovník jako celek je mutovatelný
dicts = set([{"a": 1, "b": 2}])

# pozor zde pracujeme pouze s klíči slovníku, ty hashovatelné být musí
keys = set({"a": 1, "b": 2})

# řetězce nejsou mutovatelné, proto jsou hashovatelné a proto mohou být v množině
strings = set(["ahoj", "svete"])

Používání frozenset().

1
2
3
4
5
6
7
8
# nelze, protože množina je mutovatelná
set([set([1, 2]), set([3, 4])])

# lze, protože frozenset není mutovatelný
set([frozenset([1, 2]), frozenset([3, 4])])

# nelze - frozenset není mutovatelný
frozenset([1, 2]).add(5)

Cyklus for (průchod sekvencí)

Více informací zde.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
for char in "ahoj svete":
  print(char)

for number in [10, 20, 5, 10]:
  print(number)

for number in (10, 20, 5, 10):
  print(number)

for point in ((10, 20), (5, 2), (20, 30)):
  print(point)

# použití tuple unpackingu, velice populární a čisté řešení!
for x, y in ((10, 20), (5, 2), (20, 30)):
  print(x, y)

# zanořený unpacking
cities = [
  ('Tokyo','JP',36.933, (35.689722, 139.691667)),
  ('Delhi NCR', 'IN', 21.935, (28.613889, 77.208889)),
  ('Mexico City', 'MX', 20.142, (19.433333, -99.133333))]

for name, short_name, population, (latitude, longitude) in cities:
  print(name, short_name, population, latitude, longitude)
1
2
3
# PEP8 - pojmenování nepoužité hodnoty
for x, _ in ((10, 20), (5, 2), (20, 30)):
  print(x)

Vytvoření dvojrozměrného seznamu.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
matrix = [
  [1, -2, 5, 20],
  [0, 2, 3, 400],
  [100, 2, 3, 4]
]

# problém - vytvoření matice 2x3 vyplněné nulama
matrix_zeroes = [[0] * 3] * 2

# pozor, nastane však problém!
matrix_zeroes[0][0] = 1

# správně tedy, v budoucnu se dozvíme ještě elegantnější řešení
matrix_zeroes = []

for _ in range(2):
  matrix_zeroes.append([0] * 3)

matrix_zeroes[0][0] = 1

Iterace přes množinu.

1
2
3
4
5
6
7
# pozor, prvky nejsou seřazené
for number in {10, 20, 5, 10}:
  print(number)

# množinu je nutné seřadit
for number in sorted({10, 20, 5, 10}):
  print(number)

Iterace přes slovník.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
points = {"point 2": {"x": 10, "y": 20}, "point 1": {"x": 5, "y": 2}}

# přes klíče a hodnoty
for label, point in points.items():
  print(label, point)

# pouze přes klíče
for label in points.keys():
  print(label)

# pouze přes hodnoty
for point in points.values():
  print(point)

Použití enumerate().

1
2
3
4
5
6
# získání indexu
for idx, number in enumerate([10, 20, 5, 10]):
  print(idx, number)

# jak enumerate funguje?
list(enumerate([10, 20, 5, 10]))

Použití zip().

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
names = ["Lukáš Novák", "Petr Novák"]
salaries = [30000, 20000]

for name, salary in zip(names, salaries):
  print(name, salary)

# jak zip funguje?
list(zip(names, salaries, ["Olomouc", "Přerov"]))

# ruzne délky nevadí
list(zip(names, salaries, ["Olomouc", "Přerov", "Krnov"]))

# použití zip pro vytvoření slovníku
dict(zip(names, salaries))

Použití reversed().

1
2
3
# iterace přes otočený seznam
for number in reversed([10, 20, 5, 10]):
  print(number)

Použití range().

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
for number in range(10):
  print(number)

for number in range(5, 10):
  print(number)

# lichá čísla
for odd_number in range(0, 10, 2):
  print(odd_number)

# jak range funguje?
list(range(0, 10, 2))

for number in range(10, 0, -1):
  print(number)

for number in reversed(range(10)):
  print(number)

Cyklus while

Více informací zde.

1
2
3
4
numbers = [10, 20, 5, 10]

while numbers:
  print(numbers.pop())
1
2
3
4
5
6
7
8
while True:
  user_input = input("Input:")

  if user_input == 'stop':
    # příkaz break přeruší nadřazený cyklus, rovněž existuje continue
    break
  else:
    print(user_input)

Příkaz if v kontextu sekvencí

Více informací zde.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
numbers = []

# co se zde děje?
if numbers:
  print(numbers)

# toto, není to však třeba explicitně psát
if bool(numbers):
  print(numbers)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
# PEP8 - využívejte faktu, že prázdné sekvence jsou vyhodnoceny jako False 
# správně
if not numbers:
  pass 

if numbers:
  pass 

# špatně
if not len(numbers):
  pass 

if len(numbers):
  pass 

# PEP8 - pořadí psaní podmínek
numbers = [1, 20, 5, 1]

# správně
if 10 not in numbers:
  print("There is no 10!")

# špatně
if not 10 in numbers:
  print("There is no 10!")

Úkoly

Nevíte si rady? Přečtěte si “Jak pracovat s Github Classroom?”.