Témata závěrečných prací

V případě zájmu o téma nebo dalších otázek mi napište e-mail (mail@tomasmikula.cz). Studenti s vlastnímy tématy jsou rovněž vítaní.

Volné téma Zadané téma Dokončené téma

Bot pro hru Rocket League®

Bakalářská práce

Student prozkoumá možnosti a pokusí se vytvořit bota pro počítačovou hru Rocket League® za pomocí knihovny RLBot. Doporučený jazyk Python, platforma Windows.

Práce nevyžaduje znalost strojového učení (RLBot není na tento přístup ani vhodný viz zde). Očekává se však, že bude nutná aplikace lineární algebry (matice, transformace), pathfinding algoritmů a obecné studium AI botů.

Součástí práce by mělo být zhodnocení limitací a možností frameworku RLBot a studium a popsání použitých přístupů.

Knihovna pro jazyk Python

Bakalářská práce

Vytvoření kompletní knihovny (dokumentace, automatické testy, publikovaný Python balíček, atd.) v jazyku Python. Funkčnost a rozsah knihovny po domluvě, nejlépe nápad studenta.

Hlídač cen kolekce Magic: The Gathering karet

Bakalářská práce

Webová aplikace na správu kolekce Magic: The Gathering (MtG) karet (podobné Deckbox.org). Pro získání informací o jednotlivých kartách a jejich cenách student využije veřejné API scryfall.com.

Aplikace pak bude periodicky kontrolovat ceny karet z kolekce a vykreslovat jejich historii do grafu. Majitel kolekce tak pozná, zda karty na ceně rostou, či klesají. V případě extrémních změn pak aplikace uživatele upozorní.

V práci by měl být kladen důraz na uživatelské rozhraní (např. vykreslování karet a grafů). Aplikace by měla být rovněž funkční na mobilních zařízeních.

Jak zmást konvoluční neuronové sítě?

Murgas Erik Daniel | Bakalářská práce

Konvoluční neuoronové sítě (CNN) způsobily revoluci v oblasti strojového vidění. V rozpoznávání obrazu dosahují přesnosti srovnatelné s člověkem. Avšak i nejnovějším CNN modelům činí určité modifikace vstupního obrazu problémy.

Student přehledově nastuduje architekturu CNN a navrhne testovací sadu modifikovaných vstupních obrázků. Tuto sadu následně použije pro experimentální srovnání vybraných před trénovaných CNN modelů a člověka.

Rezervační systém pro očkování

Marek Pavlík | Bakalářská práce

Student provede analýzu hlavních problémů centrálního rezervačního systému ÚZIS. Na základě získaných poznatků navrhne a implementuje webovou aplikaci, která bude umožňovat pohodlnou a spolehlivou registraci a rezervaci termínů pro očkování.

Systém bude umožňovat prioritizaci určitých skupin zájemců, případně další funkcionalitu, kterou student uzná za vhodnou pro řešení podobných krizových situací, jako je očkování proti koronaviru SARS-CoV-2. Hlavní důraz bude kladen na jednoduchost a uživatelskou přívětivost.

Obrázkový dataset s atributy

Lukáš Jiříček | Bakalářská práce

Cílem práce je vytvořit obrázkový dataset s jejich atributy. Během jeho návrhu a sběru bude kladen důraz na principy kognitivní psychologie.

Student popíše a realizuje všechny kroky nutné k vytvoření takového datasetu, především pak: vhodný výběr domény, volbu velikosti a obecnosti výsledného datasetu, výběr jednotlivých objektů, sběr samotných dat a jejich zpracování. Pro hlavní sběr dat student navrhne a vytvoří jednoduchou webovou aplikaci s důrazem na uživatelské rozhraní.

Webová aplikace pro trénování a validaci klasifikačních modelů

Kateřina Darmová | Bakalářská práce

Cílem práce je vytvoření webové aplikace ve frameworku Django pokrývající proces trénování a validaci vybraných klasifikačních modelů implementovaných v ostatních knihovnách jazyka Python.

Aplikace bude navržena s důrazem na přehlednost GUI a uživatelskou přívětivost. Neočekává se však, že bude používána lidmi bez dostatečných znalostí problematiky klasifikace dat. Trenovací prostředí bude umožňovat výběr klasifikačního modelu nahrání potřebných dat. Validační část pak bude obsahovat nástroje pro hledání optimálních hyperparametrů a monitoring již dříve natrénovaných modelů.

Python knihovna pro automatické konstruování objektů pomocí typových anotací

Milan Suk | Bakalářská práce

Cílem práce je vytvořit produkčně použitelnou knihovnu v jazyce Python 3, která bude umožňovat automatické konstruování objektů a jejich závislostí za využití typových anotací uvedených v jazyku Python 3. To bude realizováno analýzou stromu závislostí tříd za běhu programu. Součastí knihovny budou pomocné rutiny, které umožní funkcionalitu integrovat s dalšími balíčky v ekosystému jazyka Python 3.

Knihovna bude publikována ve veřejném indexu balíčků PyPi a zveřejněna na službě Github.com spolu s CI (continuous integration) / CD (continuous deployment) zprostředkujícími kontrolu testů a automatický proces publikace knihovny.

Webová aplikace pro počítačem asistovanou psychoterapii

Petr Pánek | Bakalářská práce

Cílem je vytvořit webovou aplikaci pro počítačem asistovanou psychoterapii. Aplikace by byla použita jako podpůrná metoda při léčení depresivních onemocnění kognitivně behaviorální terapií.

Aplikace by měla umožňovat:

  1. jednoduchou administraci dotazníku průběžného stavu depresivního onemocnění klienta, jeho vyhodnocení a graf vývoje stavu za vybranou časovou jednotku
  2. správu osobní databáze tzv. automatických myšlenek/spouštěčů deprese a informací s nimi souvisejících
  3. dobrovolnou synchronizaci dat mezi klientem a terapeutem.