7. Iterátory a comprehension

Protokol iterování (Iteration protocol)

Na předchozích semináři jsme mohli vidět použití protokolu iterování v cyklu for.

1
2
for x in [1, 2, 3, 4]:
  print(x)

Díky protokolu iterování funguje cyklus for (a všechny nástroje využívající postupující zleva doprava např. while, list comprehensions - ty uvidíme později) pro všechny objekty které jsou iterovatelné (takzvané iterable).

Koncept iterable je generalizací pojmu sekvence. Objekt je považován za iterovatelný pokud je fyzicky uložen jako sekvence nebo se jedná o objekt který produkuje během iterace jednu hodnotu v jeden okamžik (například během for loopu).

Terminologie: iterable vs iterator

1
2
3
4
5
6
7
iterator = iter([1, 2, 3])

next(iterator)
next(iterator)
next(iterator)
# exception StopIteration
next(iterator)

Pro podporu funkce iter() je nutné implementovat dunder metodu __iter__. Iterátor produkovaný funkcí iter() musí implementovat dunder metody __next__ a vyvolat StopIteration na konci produkce hodnot.

S iterable (iterovatelný objekt) jsme se již setkali mnohokrát:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
point = {"x": 10, "y": 20}
point.keys() # view, neni iterator, stejne tak .items(), .values()

# iterátor lze ale jednoduše získat
iterator = iter(point)

next(iterator)
next(iterator)
# exception StopIteration
next(iterator)

Rovněž zde vidíme důvod proč bylo nutné použít list() pro zobrazení celého výsledku range().

1
2
3
4
5
list(range(5))

iterator = iter(range(5))

next(iterator)

Stejně tak pro enumerate().

1
2
3
4
5
list(enumerate(range(5)))

iterator = iter(enumerate(range(5)))

next(iterator)

Funkce zip(), enumerate(), filter() vrací iterable a rovněž iterable přijímají, lze je tedy zanořovat.

1
list(zip(enumerate(range(10)), range(10)))

Comprehension

Comprehension spolu s cykly jsou nejčastější případy použití iteračního protokolu.

Pokud budeme chtít umocnit seznam čísel, můžeme napsat klasický for cyklus.

1
2
3
4
squares = []

for number in numbers:
  squares.append(number ** 2)

Použití list comprehension:

1
squares = [number ** 2 for number in numbers]

Obecně platí předpis:

1
new_list = [expression for member in iterable]

Výsledkem list comprehension je vždy nový seznam. Comprehension je tedy dobré používat pouze pokud chceme vytvořit nový seznam hodnot. Dále pak platí, že pokud je list comprehension delší než dva řádky, je vhodnější (čitelnější) použít klasický for cyklus.

1
squares_minus = [number ** 2 for number in [number - 5 for number in numbers]]

Podmínky v list comprehension

Filtrování

Jeden ze způsobů použití podmínek v comprehension je filtrování. Nejprve se podíváme jak bychom napsali řešení klasicky:

1
2
3
4
5
6
7
sentence = 'the rocket came back from mars'

vowels = []

for char in sentence:
  if char in 'aeiou':
    vowels.append(char)

A nyní řešení pomoci list comprehension:

1
vowels = [i for i in sentence if i in 'aeiou']

Obecný předpis je tedy:

1
new_list = [expression for member in iterable (if conditional)]

Úprava prvků

Dále lze podmínky použít ke změně hodnot v seznamu. Nejprve klasické řešení:

1
2
3
4
5
6
7
8
numbers = [10, 20, -5, 10]
abs_numbers = []

for number in numbers:
  if number > 0:
    abs_numbers.append(number)
  else:
    abs_numbers.append(abs(number))

A nyní řešení pomoci list comprehension:

1
2
3
numbers = [10, 20, -5, 10]

abs_numbers = [number if number > 0 else abs(number) for number in numbers]

Obecný předpis je tedy:

1
new_list = [expression (if conditional) for member in iterable]

Zanořování list comprehension

List comprehension můžeme zanořovat, situaci demonstrujeme výpočtem kartézského součinu. Nejprve klasickým způsobem:

1
2
3
4
5
6
7
colors = ['red', 'green', 'blue']
sizes = ['S', 'M', 'L', 'XL']

tshirts = []
for color in colors:
  for size in sizes:
    tshirts.append((color, size))

A nyní řešení pomoci list comprehension:

1
2
3
4
5
6
tshirts_by_color = [(color, size) for color in colors for size in sizes]

# všimněme si, že na pořadí samozřejmné záleží
tshirts_by_size = [(color, size) for size in sizes for color in colors]

assert tshirts_by_color != tshirts_by_size

Obecně pak můžeme použít předpis:

1
2
3
[expression for target1 in iterable1 if condition1
      for target2 in iterable2 if condition2 ...
      for targetN in iterableN if conditionN]

Set comprehension

Jak jsme viděli, v případě list comprehension je výsledkem vždy seznam. Pokud požadujeme aby výsledkem byla množina, můžeme použít set comprehension.

1
2
3
sentence = 'the rocket came back from mars'

unique_vowels = {i for i in sentence if i in 'aeiou'}

Dict comprehension

Podobně pak v případě slovníku dict comprehension.

1
2
3
sentence = 'the rocket came back from mars'

word_len = {word: len(word) for word in sentence.split(' ')}

Poznámka k rozsahu platnosti

V případě comprehension nejsou lokální proměnné dostupné:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
[x for x in range(10)]

# nedostupná proměnná
x

# oproti tomu klasický for cyklus
output = []

for x in range(10):
  output.append(x)

# dostupná proměnná
x

Poznámka k výkonu

Ve většině případů comprehensions přinesou znatelné zrychlení (často až dvojnásobné). Iterace comprehension jsou v rámci interpretu prováděny rychlostí jazyka C (narozdíl od běžného for cyklu).

Především pro případy, kdy iterujeme přes velká data, je vždy lepší použít comprehension, pozor však na čitelnost kódu.

Generátorové funkce a výrazy

V novějších verzích jazyka Python je “prokrastinace” využívána mnohem častěji než dříve. Rovněž poskytují propracovanější nástroje pro jeho podporu. Jak se odložený výpočet projevuje? Namísto produkování celého výsledku najednou, jsou jednotlivé prvky (například prvky seznamu) produkovány v čase přístupu.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
big_data = range(100000000000000)
small_data = range(1)

# 180 ns ± 14.4 ns per loop (mean ± std. dev. of 7 runs, 10000000 loops each)
%timeit zip(small_data, small_data)
# 184 ns ± 13.5 ns per loop (mean ± std. dev. of 7 runs, 10000000 loops each)
%timeit zip(big_data, big_data)

big_zip = zip(big_data, big_data)
# jednotlivé hodnoty jsou generovány postupně
# zde se vypočítá první hodnota
next(big_zip)
# zde se vypočítá druhá hodnota
next(big_zip)

# nelze, tato hodnota neexistuje (generatory obecne nejsou indexovatelné)
big_zip[100000]

Generátorové funkce

Narozdíl od normálních funkcí, které skončí výpočet a vrátí hodnotu (pomoci příkazu return), generátorové funkce automaticky uspávají a probouzejí jejich vykonávání (pomoci příkazu yield).

Generátorové funkce jsou úzce spojené s iteračním protokolem. Aby bylo možné iterační protokol používat, jsou funkce obsahující yield kompilovány jako generátory. Nejedná se tedy o klasické funkce. Jejich architektura zaručuje, aby vracely objekt podporující iterační protokol. Později, při volání, vrací generátorový objekt, který podporuje iterační rozhraní (automaticky vytvoří metodu __next__).

V rámci generátorové funkce můžeme použít rovněž příkaz return, ten pak slouží na předčasné ukončení výpočtu (interně pomoci StopIteration).

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
# klasická funkce
def calculate_squares(n):
  for i in range(n):
    return i ** 2

# generátorová funkce
def generate_squares(n):
  for i in range(n):
    yield i ** 2

# 683 ns ± 52 ns per loop (mean ± std. dev. of 7 runs, 1000000 loops each)
%timeit calculate_squares(20000)

# 244 ns ± 6.12 ns per loop (mean ± std. dev. of 7 runs, 1000000 loops each)
%timeit generate_squares(20000)

Generátorové funkce je nejvhodnější používat tehdy, když nevíme, zda budeme potřebovat celý výsledek nebo pouze jeho část.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
# v rámci for loopu
for square in generate_squares(20000000):
  print(square)
  if square > 100:
    break

# jako generátor
generator = generate_squares(20000000)

next(generator)
next(generator)
next(generator)

Generátory jsou single-iteration objekty. To znamená, že je přes ně možné iterovat pouze jedenkrát. Pokud se chceme k výsledkům vracet, je nutné je ukládat.

1
2
3
4
5
6
7
8
generator = generate_squares(20)

for square in generator:
  print(square)

# zde se již nic nevypíše, generátor je prázdný
for square in generator:
  print(square)

Pokud výsledky uložíme do seznamu, můžeme je procházet vícekrát.

1
2
3
4
5
6
7
8
generator = list(generate_squares(20))

for square in generator:
  print(square)

# zde se vypise
for square in generator:
  print(square)

Generátorové výrazy

Obdoba list comprehension v kontextu iterátorů. Generátory můžeme vytvářet jednodušeji než definováním funkce.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
# klasicky list comprehension (výpočet proběhne okamžitě)
[number ** 2 for number in range(10)]
# vrací - [0, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81]

# generátorový výraz
(number ** 2 for number in range(10))
# vrací - <generator object <genexpr> at 0x106b73ac0>

generator = (number ** 2 for number in range(10))

# zde se vypočítá první hodnota
next(generator)
# zde se vypočítá druhá hodnota
next(generator)

Příkaz yield from

Ve verzi 3.3 byl přidán příkaz yield fromna delegování generátoru. Pokud máme nějaký generátor a chceme z něj vytvořit další generátor je možné napsat funkci:

1
2
def my_gen(gen):
  yield from gen

Příkaz yield from je rovněž elegantním způsobem na vytvoření generátoru (iterátoru) z uložené sekvence.

1
2
3
4
5
6
def g(x):
  yield from range(x, 0, -1)
  yield from range(x)

list(g(5))
# vysledek: [5, 4, 3, 2, 1, 0, 1, 2, 3, 4]

Sekvence vs Iterátory

Nyní se podíváme na vytvoření vlastní sekvence pomoci implementování dunder metod __len__ a __getitem__.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
class Sentence:
  """Represents one sentence."""

  def __init__(self, text):
    self.text = text
    self.words = text.split(' ')
  
  def __repr__(self):
    return f"Sentence({self.text})"
  
  def __len__(self):
    return len(self.words)
  
  def __getitem__(self, index):
    return self.words[index]
  
sentence = Sentence("Ahoj svete jak se mas")

# magie
for word in sentence:
  print(word)

sentence[2]

len(sentence)

Nyní se podíváme na stejnou věc pohledem iterátoru. Zde je důležité rozlišit iterable a iterator. Třída Sentence je iterable, třída SentenceIterator je pak iterátor, který vrací metoda Sentence.__iter__.

Pro vytvoření iterátoru je tedy nutné implementovat dunder metody __iter__ a __next__.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
class Sentence:
  """Represents one sentence."""
  def __init__(self, text):
    self.text = text
    self.words = text.split(' ')
  
  def __repr__(self):
    return f"Sentence({self.text})"
  
  def __iter__(self):
    return SentenceIterator(self.words)

class SentenceIterator():
  def __init__(self, words):
    self.words = words
    self.index = 0
  
  def __next__(self):
    try:
      word = self.words[self.index]
    except IndexError:
      raise StopIteration
    
    self.index += 1
    return word
  
  def __iter__(self):
    return self
  
sentence = Sentence("Ahoj svete jak se mas")

# magie
for word in sentence:
  print(word)

len(sentence)

Další možností je situaci implementovat jako generátor. Tady pouze upozorním, že nevyužíváme opravdového postupného výpočtu, pro demonstraci je však tento příklad dostačující.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
class Sentence:
  """Represents one sentence."""
  def __init__(self, text):
    self.text = text
    self.words = text.split(' ')
  
  def __repr__(self):
    return f"Sentence({self.text})"
  
  def __iter__(self):
    yield from self.words
    
sentence = Sentence("Ahoj svete jak se mas")

# magie
for word in sentence:
  print(word)

iterator = iter(sentence)

next(iterator)
next(iterator)
next(iterator)
next(iterator)
next(iterator)
# StopIteration
next(iterator)

Jak využít toho, aby byl výpočet vyhodnocován postupně? Zkusme navrhnout generátor opravdový.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
def split_generator(text, sep=[" "]):
  """Creates generator for splitted text by given separator"""
  word = []

  for char in text:
    if char in sep:
      if word:
        yield "".join(word)
        word = []
    else:
      word.append(char)

  if word:
    yield "".join(word)

class Sentence:
  """Represents one sentence."""
  def __init__(self, text):
    self.text = text
  
  def __repr__(self):
    return f"Sentence({self.text})"
  
  def __iter__(self):
    yield from split_generator(self.text):
    
    # zde je rovněž možné použít generator expression
    # return (word for word in split_generator(self.text))

    # nejlepším řešením je však vrátit samotný generátor
    # return split_generator(self.text)

sentence = Sentence("Ahoj svete jak se mas")

# magie
for word in sentence:
  print(word)
  if word == "svete":
    break 

iterator = iter(sentence)

next(iterator)
next(iterator)
next(iterator)
next(iterator)
next(iterator)
# StopIteration
next(iterator)

Úkoly

Nevíte si rady? Přečtěte si “Jak pracovat s Github Classroom?”.