Pozor, při práci se soubory může dojít k nechtěnému poškození uložených dat. Ověřujte jaké zdrojové kódy na svém PC spouštíte.

8. Práce se souborovým systémem

Modul pathlib

Modul pro manipulaci s cestami a soubory. Poskytuje objektový přístup. Dostupný od verze 3.4, dříve se používala kombinace modulů os, glob a shutil, která s cestami pracovala jako s běžnými řetězci. Modul pathlib nabízí objektový přístup.

Programátoři běžně pracovali s cestami jako s řetězci a aplikovali na ně běžné metody pro řetězce. To v praxi přináší mnohé problémy (například rozdíly mezi platformami).

Jednonuchý příklad získání aktuálního pracovního adresáře:

1
2
3
4
import pathlib

# získáme instanci třídy Path reprezentující aktuální pracovní adresář
pathlib.Path.cwd()

Instanci třídy Path je rovněž možné vytvořit z klasického řetězce reprezentující cestu v souborovém systému:

1
2
3
4
5
6
7
import pathlib

# Windows - využití r pro ignoraci \ jako escape znaku
pathlib.Path(r"C:\Users\user\python\file.txt")

# Unix
pathlib.Path("/home/user/python/file.txt")

Zde je nutné si uvědomit, že se jedná o reprezentaci libovolné (i fiktivní) cesty v souborovém systému. Soubory ani složky nemusí existovat. Důležité je, že se se s cestami pracuje jako s datovou strukturou umožňující abstrakce. Formát reprezentace je automaticky vybrát na základě operačního systému.

Jedna z abstrakcí je jednoduché získání domovského adresáře uživatele:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
import pathlib

# domovský adresář
home = pathlib.Path.home()

# můžeme spojit několik složek
python_scripts = home / "python" / "scripts"

# druhý způsob spojení pomoci .joinpath
python_scripts = home.joinpath("python", "scripts")

V případě pathlib.Path.home() získáme cestu absolutní, obsahuje tedy kompletní cestu ke složce uživatele. Je však možné pracovat i s cestou relativní.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
import pathlib

# relativní cesta
python_scripts = pathlib.Path("scripts", "python")
# absolutní cesta
home = pathlib.Path.cwd()

# jejich spojení
pathlib.Path.joinpath(home, python_scripts)

V případě relativní cesty můžeme použít speciální metodu Path.resolve() pro získání cesty absolutní. Dosáhneme pak stejného výsledku jako výše.

1
2
3
4
5
6
import pathlib

# relativní cesta
python_scripts = pathlib.Path("scripts", "python")

python_scripts.resolve()

Přístup k jednotlivým částem cesty

Třída Path obsahuje vlastnosti k přístupu k užitečným částem cesty. Pro jednoduchý přehled je možné použít následující “tahák”.

Rodičovská složka/složka ve které je soubor uložen

Pomoci vlastnosti .parent můžeme jednoduše získat rodičovský adresář.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
import pathlib

# rodičovská složka
pathlib.Path.cwd().parent

# řetězení je možné
pathlib.Path.cwd().parent.parent.parent

# složka obsahující soubor file.py
pathlib.Path.cwd().joinpath("file.py").parent

Název souboru/složky

Pomoci vlastnosti .name můžeme získat název souboru nebo složky.

1
2
3
4
5
6
7
import pathlib

# název složky
pathlib.Path.cwd().name

# název souboru
pathlib.Path.cwd().joinpath("file.py").name

Název souboru bez přípony

Pomoci vlastnosti .stem můžeme získat název souboru bez jeho přípony (suffixu).

1
2
3
4
import pathlib

# název souboru bez suffixu
pathlib.Path.cwd().joinpath("file.py").stem

Přípona souboru

Pomoci vlastnosti .suffix můžeme získat příponu souboru (suffix).

1
2
3
4
5
6
7
import pathlib

# název souboru bez suffixu
pathlib.Path.cwd().joinpath("file.py").suffix

# v případě vícero přípon lze použít
pathlib.Path.cwd().joinpath("file.tar.gz").suffixes

Rozdělení cesty na jednotlivé části

Objekt třídy Path lze jednoduše rozdělit na jednotlivé části.

1
2
3
import pathlib

pathlib.Path.cwd().parts

Metody na testovaní existence

Test zda cesta existuje

Pomoci metody exists() můžeme jednoduše ověřit zda zadaná cesta existuje.

1
2
3
4
5
6
7
import pathlib

# složka
pathlib.Path.cwd().exists()

# soubor
pathlib.Path.cwd().joinpath("file.py").exists()

Test zda se jedná soubor/složku

U objektu třídy Path můžeme testovat zda se jedná o složku nebo soubor. Pozor pokud soubor/složka neexistuje je vráceno False.

1
2
3
4
5
6
7
import pathlib

# složka
pathlib.Path.cwd().is_dir()

# soubor
pathlib.Path.cwd().joinpath("file.py").is_file()

Selekce souborů a složek na základě vzoru

Modul pathlib integruje funkcionalitu modulu glob, který umožňuje jednoduchým způsobem selektovat soubory a složky.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
import pathlib

# všechny soubory v aktuálním adresáři
pathlib.Path.cwd().glob("*")

# všechny soubory s příponou .py v aktuálním adresáři
pathlib.Path.cwd().glob("*.py")

# všechny soubory s příponou .py v aktuálním adresáři začínající písmenem a
pathlib.Path.cwd().glob("a*.py")

# všechny soubory s příponou .py v aktuálním adresáři
# začínající písmenem a, končící písmenem b
pathlib.Path.cwd().glob("a*b.py")

# všechny soubory s příponou .py v libovolném podadresáři v aktuálním adresáři
pathlib.Path.cwd().glob("*/*.py")

Práce se soubory

Na chvíli odbočíme od modulu pathlib a podíváme se na práci se soubory (čtení a zápis).

Hlavní problematikou práce se soubory (ale i paralelní programování případně síťová komunikace) je správa prostředků. Situace kdy jeden program použije sdílený prostředek a již jej neodevzdá zpět nazýváme memory leak.

V kontextu souborů nám jde především o důsledné dodržování uzavírání otevřených souborů (ať už po čtení nebo zápisu). Zápis do souboru je totiž provádět přes takzvaný buffer. Data jsou napřed zapsána do bufferu a až po volání .close() jsou z bufferu zapsána na disk. V opačném případě mohou být tato data ztracena.

Dalším případem může být otevření souboru a následné vyvolání vyjimky (ukončení programu, nikoli však uzavření souboru).

Následující kód negarantuje, že soubor bude uzavřen v případě vyjimky.

1
2
3
file = open("hello.txt", "w")
file.write("Hello, World!")
file.close()

U funkce open() pouze zdůrazníme, že prvním argumentem je cesta k souboru, druhým pak mód otevření souboru:

Běžně jsou soubory otevřeny v textovém módu – k souborům je přistupováno tak, že obsahují text (v určitém kódování). Všechny módy však existují ve variantě b (binární, např rb).

Situaci můžeme ošetři již známým příkazem try ... finally.

1
2
3
4
5
6
7
8
# bezpečné otevření souboru - pokud zde nastane chyba soubor se ani neotevře
file = open("hello.txt", "w")

try:
  file.write("Hello, World!")
finally:
  # bezpečné zavření souboru v případě chyby u zápisu
  file.close()

Nejjednodším způsobem je však použítí příkazu with, který zabezpečuje bezpečné odbavení kontextu (například otevření a zavření souboru, připojení na server a další).

1
2
with open("hello.txt", "w") as file:
  file.write("Hello, World!")

Příkaz with se postará o volání speciálních dunder metod __enter__() a __exit__(). V případě souborů se tedy jedná o otevření a zavření souboru.

Příkaz with lze použít i v komplikovanější podobě.

1
2
with open("input.txt") as in_file, open("output.txt", "w") as out_file:
  pass

Objekt souboru

Po otevření souboru funkci open() získáme objekt reprezentující otevřený soubor. K dispozici máme následující metody.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
with open("hello.txt", "r") as file:
  # přečtení jednoho řádku
  file.readline()

with open("hello.txt", "r") as file:
  # získání seznamu všech řádků
  file.readlines()

with open("hello.txt", "w") as file:
  # zápis řetězce
  file.write("test")

with open("hello.txt", "w") as file:
  # zápis seznamu řetězců jako jednotlivých řádků
  file.writelines(["test\n", "test2\n"])

Objekt souboru poskytuje iterátor proto je možné následující.

1
2
3
4
5
6
7
with open("hello.txt", "r") as file:
  for line in file:
    print(line)

with open("hello.txt", "r") as file:
  while file:
    print(file.readline())

Použití pathlib

V rámci modulu pathlib můžeme se soubory jednoduše pracovat. K dispozici jsou čtyři vysokoůrovňové metody.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
import pathlib

path = pathlib.Path.cwd() / "test.md"

# načtení textu
path.read_text()

# načtení bajtů
path.read_bytes()

# zápis textu
path.write_bytes("Test")

# zápis bajtů
path.write_bytes(b"Test")

Pro větši kontrolu je však možné použít příkaz with a metodu .open().

1
2
3
4
5
6
7
import pathlib

path = pathlib.Path.cwd() / "test.md"

with path.open(mode="r") as file:
  # přečteme jeden řádek, můžeme použít vše jako u objektu souboru
  file.readline()

Formát souboru csv

S formátem csv (comma separated value) jsme se setkali již několikrát. V jazyce Python je k dispozici modul csv umožňující jednoduchou práci s tímto formátem (čtení/zápis).

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
import pathlib
import csv


# vytvoření a zápis
path = pathlib.Path("data.csv")

data = [[str(value) for value in range(5)] for _ in range(10)]

with path.open(mode="w") as file:
  # volitelným parametrem separator nastavujeme oddělovač
  # čárka je výchozí hodnota
  csv_writer = csv.writer(file, delimiter=",")
  
  for row in data:
    csv_writer.writerow(row)

# čtení
path = pathlib.Path("data.csv")

with path.open(mode="r") as file:
  csv_reader = csv.reader(file)
  
  input_data = [row for row in csv_reader]

assert data == input_data

Formát souboru json

Formát JSON (JavaScript Object Notation) je inspirován JavaScript syntaxí pro zápis objektů. V jazyce Python je nejblíže slovníku (případně zanořenému slovníku).

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
{
  "glossary":{
   "title":"example glossary",
   "GlossDiv":{
     "title":"S",
     "GlossList":{
      "GlossEntry":{
        "ID":"SGML",
        "SortAs":"SGML",
        "GlossTerm":"Standard Generalized Markup Language",
        "Acronym":"SGML",
        "Abbrev":"ISO 8879:1986",
        "GlossDef":{
         "para":"A meta-markup language, used to create markup languages such as DocBook.",
         "GlossSeeAlso":[
           "GML",
           "XML"
         ]
        },
        "GlossSee":"markup"
      }
     }
   }
  }
}

Modul json jazyka Python můžeme použít pro jednoduché načítání a ukládání dat ve formatu JSON.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
import pathlib
import json


# vytvoření a zápis
path = pathlib.Path("data.json")

data = {
  "username": "pepa",
  "name": {
    "firstname": "Josef",
    "lastname": "Novak"
    },
  "titles": ["Mgr.", "Bc."],
  "salary": "30000"
}

with path.open(mode="w") as file:
  file.write(json.dumps(data))

# čtení
path = pathlib.Path("data.json")

with path.open(mode="r") as file:
  input_data = json.loads(file.read())

assert data == input_data

Úkoly

Nevíte si rady? Přečtěte si “Jak pracovat s Github Classroom?”.